Cải cách hành chính
  16/10/2020

Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và chỉ số PAPI

 Thực hiện Công văn số 9020/UBND-SNV ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả Chỉ số PAR INDEX và chỉ số PAPI của tỉnh; Ủy ban nhân dân (UBND) huyện có ý kiến như sau:

          1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn

- Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 3006/UBND-NVLĐTB&XH ngày 23/9/2019 về triển khai các giải pháp để nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2019 và các năm tiếp theo; Công văn số 3262/UBND-NVLĐTB&XH ngày 11/10/2019 về triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng năm 2019 và các năm tiếp theo; Công văn số 2385/UBND-NVLĐTBXH ngày 03/8/2020 về tăng cường công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

- Căn cứ các nhiệm vụ được giao về nâng cao chỉ số PAPI tại Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 và Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Chương trình hành động nâng cao Chỉ số PAPI tại Quyết định 2922/QĐ-UBND; và căn cứ kết quả năm 2019, các cơ quan tiến hành rà soát đánh giá những việc làm được, những nội dung tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực được phân công và có kế hoạch cụ thể triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trong thời gian tới.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ được UBND huyện giao và trong Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của huyện, rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Tập trung xử lý các tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm tra CCHC.

- Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính (TTHC) để kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ; rà soát việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, đảm bảo hướng dẫn đầy đủ và đề nghị bổ sung hồ sơ không quá 01 lần, thực hiện giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định.

- Rà soát TTHC cung ứng mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, chọn những TTHC đơn giản, dễ thực hiện, phát sinh hồ sơ nhiều, thực hiện các giải pháp đảm bảo việc triển khai hiệu quả, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến; tăng cường các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng, trong đó quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, tạo điều kiện để người dân được tham gia đối thoại và đóng góp ý kiến về các vấn đề phản ánh/kiến nghị của người dân nhằm cải thiện niềm tin của người dân với chính quyền.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ngân sách, danh sách hộ nghèo tại Bộ phận một cửa. Lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền địa phương trong các cuộc họp định kỳ của khu dân cư để kịp thời giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người dân.

2. Văn phòng huyện

- Tổng hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện giao đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ quy định.

- Kiểm tra, rà soát trang thiết bị tại Bộ phận một cửa để bố trí đầy đủ theo quy định; rà soát bộ TTHC để cập nhật, niêm yết đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận một cửa.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cung ứng danh mục TTHC mức độ 3, 4 theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt; đôn đốc, theo dõi, đánh giá, tổng hợp và đề xuất UBND huyện giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng huyện có giải pháp nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện.

- Cập nhật, niêm yết TTHC đầy đủ tại Trang thông tin điện tử của huyện, đảm bảo cung ứng đầy đủ các biểu mẫu, quy trình thực hiện các TTHC để người dân được biết liên hệ, tra cứu và thực hiện TTHC.

- Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật đến người dân, đảm bảo người dân dễ tiếp cận các nguồn thông tin cần biết về chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về môi trường cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn.

- Khai thác, vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử của huyện; phản hồi kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Tham mưu UBND huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra về tài chính, ngân sách.

- Theo dõi, tham mưu UBND huyện ban hành đầy đủ các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công cũng như các quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

- Tham mưu UBND huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện giải ngân kịp thời kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời những hành vi không tuân thủ cam kết bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trên địa bàn.

6. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ UBND huyện giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện về cải cách hành chính, cải thiện các tiêu chí liên quan đến cải cách hành chính. Tổng hợp báo cáo UBND huyện để có chỉ đạo thực hiện kịp thời.

- Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ các cơ quan, đơn vị, đặc biệt tại các cơ quan, đơn vị tham mưu các tiêu chí cải cách hành chính thấp, mức độ hài lòng của người dân chưa cao, báo cáo UBND huyện có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo tinh gọn bộ máy theo quy định của Trung ương.

- Tổ chức khảo sát hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước và đề xuất UBND huyện giải pháp nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

7. Đề nghị Bưu điện huyện

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp tuyên truyền, đẩy nhanh việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo tăng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, phổ biến pháp luật và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH của UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tiếp thu, giải thích tất cả các kiến nghị của người dân kịp thời. Rà soát và tìm biện pháp tăng cường hiệu quả của các thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân, trong đó có Ban thanh tra nhân dân. Đồng thời lồng ghép với công tác dân vận để người dân cùng phối hợp thực hiện.

(Nguồn: Công văn số 2890/UBND-NVLĐTB&XH ngày 14/9/2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan