Tin chỉ đạo điều hành
  13/07/2022

Triển khai thực hiện Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và các văn bản có liên quan.

Triển khai thực hiện Công văn số 5285/UBND-VP ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và các văn bản có liên quan; Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Côn Đảo có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15/09/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Kế hoạch số 141/KH-UBND)công văn số 4735/UBND-VP ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (công văn số 4735/UBND-VP), trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) và tại cơ quan có thẩm quyền nghiêm túc thực hiện quy định tại khoản 2, khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

- Lộ trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, cụ thể: kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa tỉnh; từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp huyện và từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã.

b) Về việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP:

- Các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định cá nhân, tổ chức có thể được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả hoặc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nơi cư trú, đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức.

- Các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá để đề xuất UBND huyện (để tổng hợp gửi UBND tỉnh) phạm vi, lĩnh vực thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Thời gian hoàn thành trong Quý IV/2022. Sau thời gian này nếu các cơ quan, đơn vị không có đề xuất, UBND tỉnh sẽ triển khai thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP từ năm 2023.

2. Giao Văn phòng huyện

- Phối hợp với Phòng Nội vụ - LĐTB và Xã hội và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện việc kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

- Quan tâm bố trí trang thiết bị của Bộ phận Một cửa đáp ứng quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP. Thời gian hoàn thành: Quý II/2022.

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP trong báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính hàng quý, năm.

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và của UBND Tỉnh để tham mưu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của UBND tỉnh kịp thời.

3. Đề nghị Bưu điện huyện có trách nhiệm bố trí người làm việc tại Bộ phận Một cửa đáp ứng yêu cầu thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết qua qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 2233/QĐ-UBND.

Trong trường hợp được UBND huyện giao đảm nhận một hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Bưu điện huyện có trách nhiệm bố trí người làm việc tại Bộ phận Một cửa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, các nội dung công việc thuộc phạm vi được giao theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện và quy chế làm việc của Bộ phận Một cửa.

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Văn phòng huyện) cùng với báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ hàng quý, năm.

(Nguồn từ Công văn số 1365/UBND-VP ngày 14/5/2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đánh giá

Tin tức liên quan