Cải cách hành chính,Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tài liệu đính kèm

2539/UBND-KT Tải file đính kèm