Tin chỉ đạo điều hành
  12/05/2021

Triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Chính phủ

UBND huyện Côn Đảo nhận được Công văn số 2058/STNMT-TNN ngày 19/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Chính phủ. Về việc này, UBND huyện Côn Đảo có ý kiến như sau:
    Đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu triển khai, phối hợp thực hiện theo quy định Quyết định số 433/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
    Nội dung Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ được đăng tải tại địa chỉ Cổng thông tin điện tử chính phủ: http://vanban.chinhphu.vn/ hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường: http://www.sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/.  
    (Nguồn: Từ Công văn số 1413/UBND-TNMT - 12/05/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan