Tin chỉ đạo điều hành
  13/07/2022

Triển khai thực hiện văn bản số 2866/VPCP-KSTT ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg.

Thực hiện công văn số 6694/UBND-VP ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện văn bản số 2866/VPCP-KSTT ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg; Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo có ý kiến, như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện từ ngày 01/12/2022 đúng theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh, UBND huyện; tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã từ ngày 01 tháng 6 năm 2023. Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg thực hiện số hóa từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

- Chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan mình trong việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg theo lĩnh vực quản lý.

- Về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đối với các cơ quan, đơn vị, như sau: đạt tỷ lệ 80% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ và 50% tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến (theo chỉ tiêu do UBND tỉnh giao).

2. Giao Phòng Tư pháp: Đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4375/UBND-VP ngày 04/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và công văn số 7724/UBND-VP ngày 28/7/2020 về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính.

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu các giải pháp nâng cao tỷ lệ này theo từng năm cho phù hợp; tổng hợp kết quả thực hiện tham mưu UBND huyện gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông theo định kỳ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan trong việc kết nối cơ sở dữ liệu, hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

(Kèm theo là công văn số 2866/VPCP-KSTT ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh; công văn số 4375/UBND-VP ngày 04/5/2020; công văn số 7724/UBND-VP ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh và công văn số 6694/UBND-VP ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)./.

(Nguồn từ Công văn số 1810/UBND-VP ngày 16/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Đánh giá

Tin tức liên quan