Cải cách hành chính
  16/10/2020

Triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

          1. Thủ trưởng các cơ quan

          - Cử công chức phụ trách cải cách hành chính tham gia tập huấn việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính khi có yêu cầu.

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học để xác định chỉ số cải cách hành chính của địa phương.

- Rà soát các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

- Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế năm 2019, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Tự đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 thuộc lĩnh vực tham mưu bằng cách cho điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính, kèm theo tài liệu kiểm chứng. Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm, cơ quan phải có giải thích cụ thể bằng văn bản về cách đánh giá, tính điểm đính kèm theo tài liệu kiểm chứng.

2. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Tổ tự đánh giá để thực hiện việc tự đánh giá với kết quả cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân huyện.

- Hướng dẫn các cơ quan chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp kết quả tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của huyện, cập nhật phần mềm chấm điểm và trình Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Nội vụ theo thời gian quy định.

Đánh giá

Tin tức liên quan