Cải cách hành chính
  22/03/2021

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số  31/TTr-SVHTT ngày 02/3/2021 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Ủy ban nhân dân  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về cải cách hành chính (CCHC)  nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác CCHC của Tỉnh; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, trách nhiệm, thái độ làm việc, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền CCHC; Đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của tất cả các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố.

- Nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội. Đồng thời, hướng dẫn người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi công vụ.

2. Yêu cầu:

- Công tác phổ biến, tuyển truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương.

- Đổi mới hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; Nội dung ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.

- Thông tin kịp thời tình hình CCHC, kinh nghiệm, việc làm hay, mô hình tốt cũng như những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến CCHC.

- Tuyên truyền công tác CCHC phải luôn được coi là nhiệm vụ chung của các ngành, các cấp. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền đầy đủ các nội dung về công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Các cơ quan thông tin đại chúng của Tỉnh chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền CCHC đến các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG  VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

 1. Nội dung tuyên truyền:
 1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

-  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC. Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Tuyên truyền định hướng Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

- Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh; kết quả CCHC của các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan hành chính  nhà nước.

- Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của CBCC,VC trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của CBCC, VC.

- Các mô hình, cơ chế, đề án, dự án đang triển khai hoặc thí điểm về thực hiện CCHC, các điển hình tốt cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương.

- Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh về Chương trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

- Tuyên truyền, phổ biến cụ thể các nội dung khác của CCHC: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử.

b. Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp:

- Các bộ thủ tục hành chính đã công bố, các bộ thủ tục sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực  theo Quyết định của UBND tỉnh (về nội dung thủ tục hành chính, cách tra cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính, cách khai thác và sử dụng biểu mẫu).

- Quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh,  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại, thư điện tử (email) tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của CBCC, VC với công dân.

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, trách nhiệm của CBCCVC trong giải quyết các công việc của công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền:

 1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:
 • Lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh,….
 • Tuyên truyền qua các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, hội thảo, phát hành các tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính hàng năm.
 • Tuyên truyền qua hình thức các cuộc thi, hội thi về CCHC cho đội ngũ CBCCVC.
 • Đưa nội dung CCHC vào các cuộc họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị.
 • Tuyên truyền CCHC thông qua các hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể, Hội quần chúng.

b. Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp:

 • Niêm yết công khai các quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hình chính công tỉnh.
 • Đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tổ chức thực hiện công tác CCHC và địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về CCHC của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Cổng thông tin điện tử CCHC của tỉnh và Trang thông tin điện tử các sở, ngành, các địa phương.

         - Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang cải cách hành chính trên các kênh truyền thông đại chúng của tỉnh:

+ Xây dựng chuyên trang trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Vũng Tàu Chủ nhật và báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

+ Thực hiện chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đài Truyền thanh các huyện, thành phố; Trạm Truyền thanh cơ sở

 • Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan sinh động: pano, áp phích, băng rôn, kịch vui, kịch ngắn.
 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, phát huy và khai thác có hiệu quả các tiện tích của mạng xã hội có nhiều người dùng (như zalo, Facebook, Youtube...)

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:  (Phụ lục đính kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Các S, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ  và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp đối với CBCC, VC, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp (lồng ghép vào báo cáo CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương)

- Thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC của Sở, ngành, địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Sở, ngành, địa phương

- Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.

2.  Sở Nội vụ (cơ quan thường trực công tác CCHC của tỉnh)

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan:

- Tổng hợp nội dung tuyên truyền ở các lĩnh vực trọng tâm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến CCHC trên địa bàn tỉnh thông qua kênh thông tin Đường dây nóng CCHC.

- Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu nghiên cứu, đề xuất đổi mới các chuyên trang, chuyên mục về CCHC.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ CCHC; bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, ứng xử của công chức/viên chức trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính,…

- Tổng hợp, dự thảo thống nhất nội dung Tờ rơi tuyên truyền CCHC năm 2021; thực hiện in ấn và cấp phát tờ rơi tuyên truyền theo quy định.

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh trong công tác giám sát, phúc tra việc khảo sát hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm ; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ 6 tháng, năm về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh để gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

 1. Sở Văn hóa và Thể thao:

          - Lồng ghép tuyên truyền CCHC thông qua hình thức trực quan sinh động: pano, áp phích, băng rôn, kịch vui, kịch ngắn.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời đề xuất UBND tỉnh có biện pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

 1. Các cơ quan thông tấn báo chí:
 • Báo Bà Rịa – Vũng Tàu chủ động đăng tải, cung cấp thông tin về cải cách hành chính. Căn cứ vào nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu thực tiễn, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền; quan tâm bố trí vị trí trang tin bài, thời gian đăng tin bài hợp lý, hiệu quả.
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thông qua các phóng sự, chuyên mục về chính quyền điện tử, công dân điện tử; đổi mới, phát huy hiệu quả từ các chương trình đang thực hiện; Xây dựng và tổ chức thực hiện chuyên mục “Cải cách hành chính và cuộc sống” và chương trình “IT Today”.
 1.  Sở Tư pháp:

Triển khai lồng ghép nội dung CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật

 1. Sở Tài chính:

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính trong năm 2021.

 1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnủy:

Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền cải cách hành chính cho Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí; lồng ghép các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào Bản tin thông tin nội bộ xuất bản định kỳ hàng tháng; chỉ đạo Ban Tuyên giáo các cấp, cán bộ thông tin cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận, qua đó định hướng, có phương thức tuyên truyền phù hợp.

 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội :

Phối hợp tham gia và có kế hoạch tuyên truyền CCHC lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả

Phối hợp cùng Sở Nội vụ trong công tác giám sát tuyên truyền, điều tra xã hội học sự hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

 1. Đề nghị Trường Chính trị tỉnh:

Tiếp tục đưa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC vào chương trình giảng dạy phù hợp với từng đối tượng.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí cho công tác tuyên truyền CCHC năm 2021 được đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên được cấp hàng năm để triển khai thực hiện.

(Nguồn: Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/03/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan