Tin chỉ đạo điều hành
  15/04/2021

Tuyên truyền kế hoạch số 37-KH/HU ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo về tuyên truyền biển, đảo năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo về tuyên truyền biển, đảo năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện các nội dung theo mục 2 phần III của Kế hoạch số 37-KH/HU.

(Nguồn: Công văn số 1095/UBND-VHTT ngày 15/04/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan