VĂN BẢN UBND HUYỆN
Về việc phối hợp triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 5 trên địa bàn tỉnh BR-VT

Tài liệu đính kèm

3189/UBND-KT Tải file đính kèm