VĂN BẢN UBND HUYỆN
Về việc tăng cường kiểm soát di chuyển tự phát của người dân giữa các địa phương.

Tài liệu đính kèm

3540/UBND-KT Tải file đính kèm