VĂN BẢN UBND HUYỆN,VĂN BẢN BẦU CỬ
Về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và gửi biên bản kết quả bầu cử

Tài liệu đính kèm

188/UBBC-TGV Tải file đính kèm