VĂN BẢN UBND HUYỆN
V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa đối với thủ tục hỗ trợ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19

Tài liệu đính kèm

3607/UBND-NVLĐTBXH Tải file đính kèm