Công khai hành vi, đối tượng vi phạm trật tự văn minh đô thị
V/v thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử về các hành vi vi phạm trật tự xây dựng bà Nguyễn Thị Hằng

Tài liệu đính kèm

2554/UBND-TNMT Tải file đính kèm