Công khai hành vi, đối tượng vi phạm trật tự văn minh đô thị
V/v thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử về các hành vi vi phạm trật tự xây dựng bà Trần Thị Phương

Tài liệu đính kèm

2555/UBND-TNMT Tải file đính kèm