VĂN BẢN UBND HUYỆN
V/v triển khai Danh mục các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh

Tài liệu đính kèm

1332/UBND-NVLĐTBXH Tải file đính kèm