VĂN BẢN UBND HUYỆN
V/v triển khai Phần mềm quản lý di, biến động của người ra - vào vùng dịch và nhập thông tin công dân thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về về dân cư

Tài liệu đính kèm

2073/SVHTT-VP Tải file đính kèm